Priemonė parengta vykdant projektą
„Medicinos mokslų nacionalinės kompleksinės programos pagrindai: studijų programų kūrimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas I-II studijų pakopose; dėstytojų kompetencijų ugdymas ir mobilumo skatinimas“
Nr. VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-011

.